ریاضی نهم صفحه ۱۴

پاسخ تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

تمرین صفحه 14 ریاضی نهم تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

سوال ۱: مجموعه‌های {۲،۴،۶،۸،۹}=A و {۱،۵،۷،۳،۹}=B و {۱،۷،۱۰،۱۱}=C را در نظر بگیرید؛ سپس هر یک از مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان مشخص کنید:

سوال 1 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

جواب: 

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

سوال ۲:

سوال 2 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

جواب: 

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

سوال ۳: کلمات و مجموعه‌های داده شده‌ی زیر را در جاهای خالی قرار دهید:

سوال 3 تمرین صفحه 14 ریاضی نهمجواب:

الف) اشتراک دو مجموعه ، زیرمجموعه    اجتماع      همان دو مجموعه است

ب) هر یک از دو مجموعهٔ‌ A و B زیرمجموعهٔ    A U B     است.

ج اشتراک دو مجموعهٔ A و B   زیرمجموعهٔ   هر یک از  دو مجموعهٔ A و B  است.

د) مجموعهٔ‌ A-B زیرمجموعهٔ مجموعهٔ       A     مساوی است.

ه) اجتماع دو مجموعهٔ (B-A) و (A∩B) با مجموعهٔ‌     B     مساوی  است.

 

سوال ۴: در هر یک از شکل‌های زیر مجموعهٔ مورد نظر را هاشور بزنید.

جواب:

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 14 ریاضی نهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.