ریاضی هفتم صفحه ۱۴

پاسخ فعالیت صفحه ۱۴ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

سوال ۱: متحرکی از نقطه «آ» روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطه «ب» برسد و زاویه «آ م ب» را بسازد. وقتی متحرک روی نقطه «آ» است اندازه‌‌‌‌ زاویه صفر است . اندازه هریک از زاویه‌‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده، با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

جواب: 

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

سوال ۲: در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شده‌اید و آموختید که قرینه هر عدد منفی عددی مثبت و قرینه هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینه صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینه هر عدد از نماد « – » در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه، تساوی‌‌ها را کامل کنید.

 سوال 2 فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتمجواب: 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

سوال ۳: مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

جواب: 

 

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 14 ریاضی هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه سوال ۳: از تساوی بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب: 

نتیجه می‌گیریم که قرینه‌ی ، قرینه‌ی هر عدد صحیح با خود آن عدد برابر است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.