ریاضی هفتم صفحه ۲۴

پاسخ فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 24 ریاضی هفتم

سوال ۱: در دوره دبستان برای نشان دادن ضرب و تقسیم عددها، از شکلی مانند نمونه زیر استفاده می‌کردید.

پاسخ فعالیت صفحه 24 ریاضی هفتم

ادامه سوال ۱: ضرب‌های زیر را  ابتدا با محور نشان دهید . سپس تقسیم‌های متناظرشان را بنویسید.
بدون استفاده از محور برای هر یک از ضرب‌های فوق تقسیم دیگری بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 24 ریاضی هفتم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 24 ریاضی هفتم

سوال ۲: با توجه به تقسیم‌های بالا جدول زیر را برای تقسیم دو عدد کامل کنید و حاصل تقسیم‌ها را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 24 ریاضی هفتم

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 24 ریاضی هفتم

سوال ۱: حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 24 ریاضی هفتم سوال ۲: حاصل ضرب عددهای روی رأس‌های مثلث، روی هر ضلع نوشته شده است. جاهای خالی را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 24 ریاضی هفتمسوال ۳: الگوهای عددی را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 24 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.