ریاضی هفتم صفحه ۱۹

پاسخ تمرین صفحه ۱۹ ریاضی هفتم

تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

سوال ۱: عددها را از کوچک‌تر به بزرگ‌تر و از چپ به راست مرتب کنید.

جواب:

۲۳- و ۱۲ و ۳۴- و ۵- و ۴۵ و ۱۵- و ۵ و ۱ و ۲

 ۴۵ ، ۱۲ ، ۵ ، ۲ ، ۰ ، ۵- ، ۱۵- ، ۲۳- ، ۳۴-

پاسخ مسئله‌های زیر را دردفترتان بنویسید.

سوال ۲: طبقه همکف یک ساختمان را با صفر و طبقه‌های بالای همکف را با عددهای مثبت و طبقه‌های زیر همکف را با عددهای منفی نشان می‌دهیم. حال مسئله زیر را حل کنید.

شخصی در طبقه ۵+ سوار آسان‌بر (مصوب فرهنگستان به عنوان معادل ascenseur و elevator) شد. او ابتدا ۳ طبقه بالا رفت و پس از انجام کاری ۶ طبقه به پایین آمد و دوباره برای خرید چای ۲ طبقه پایین رفت و در همان طبقه هزینه‌های خرید خود را حساب کرد. سپس دوباره ۲ طبقه پایین رفت و در توقفگاه، سوار ماشین خود شد. ماشین این شخص در کدام طبقه بوده است؟

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

سوال ۳: دمای هوای شهر کرد ۲ درجه زیر صفر است. اردبیل ۸ درجه از شهر کرد سردتر است. دمای هوای شهر اردبیل چند درجه است؟

عکس تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

جواب:

    دمای شهر اردبیل                              ۱۰-  =  (۸-) + (۲-)

سوال ۴: دمای شهرهای کرمان، سنندج و یاسوج به ترتیب ۱۱ درجه بالای صفر، ۶ درجه زیر صفر و ۱۰ درجه زیر صفر است. سنندج چند درجه از کرمان سردتر است؟ یاسوج چند درجه از سنندج سرد‌تر است؟

جواب:

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 19 ریاضی هفتمسوال ۵: در جای خالی، عدد مناسب بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

سوال ۶: در مثلث مقابل، عدد روی هر ضلع، از مجموع عددهای دو رأس به دست می‌آید.

جاهای خالی را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 6 تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

سوال ۷: حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 7 تمرین صفحه 19 ریاضی هفتم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.