ریاضی هفتم صفحه ۱۶

پاسخ فعالیت صفحه ۱۶ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 16 ریاضی هفتم

 

سوال ۱: جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق‌ها را به صورت جمع بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 16 ریاضی هفتم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 16 ریاضی هفتم

ادامه سوال ۱: از فعالیت بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب:

حاصل جمع هر عدد با صفر برابر خود آن عدد است.

سوال ۲: جمع و تفریق‌ها را روی محور نشان دهید و حاصل را به دست آورید. ابتدا تفریق را به صورت جمع بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 16 ریاضی هفتم پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 16 ریاضی هفتم

ادامه سوال ۲: از فعالیت بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟   

جواب:

حاصل جمع هر عدد با قرینه‌اش برابر صفر است.

 

پاسخ تمرین صفحه ۱۶ریاضی هفتم

تمرین صفحه 16ریاضی هفتم

سوال ۱: عددها را با هم مقایسه کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم

سوال ۲: مانند نمونه گسترده عددها را بنویسید و به جمع تبدیل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 16 ریاضی هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال ۳: عدد قبل و بعد هر یک از عددها را بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 16ریاضی هفتم

سوال ۴: عددها را به طور تقریبی روی محور نمایش دهید.

جواب:

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 16ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.