ریاضی نهم صفحه ۳۱

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۱ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 31 ریاضی نهم

سوال: عبارت‌های زیر را با هم مقایسه کنید:
جواب:
جواب سوال 1 کار در کلاس صفحه 31 ریاضی نهمسوال: عبارات زیر را بدون استفاده از قدر مطلق بنویسید:
جواب:
جواب سوال 2 کار در کلاس صفحه 31 ریاضی نهم

سوال: حاصل عبارات زیر را به دست آورید:

جواب:

جواب سوال سه کار در کلاس صفحه 31 ریاضی نهم

پاسخ تمرین صفحه ۳۱ ریاضی نهم

تمرین صفحه 31 ریاضی نهم

جواب سوال ۱:
جواب سوال 1 تمرین صفحه 31 ریاضی نهمجواب سوال ۲:

جواب سوال 2 تمرین صفحه 31 ریاضی نهم

جواب سوال ۳:

جواب سوال سه تمرین صفحه 31 ریاضی نهم

جواب سوال ۴:

جواب سوال 4 صفحه 31 ریاضی نهم

جواب سوال ۵:

جواب سوال پنج صفحه 31 ریاضی نهم

جواب سوال ۶:

جواب سوال شش تمرین صفحه 31 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.