ریاضی نهم صفحه ۵۷

پاسخ تمرین‌ صفحه ۵۷ ریاضی نهم

تمرین صفحه 57 ریاضی نهم تمرین صفحه 57 ریاضی نهم تمرین صفحه 57 ریاضی نهم

سوال ۱: آیا هر دو شکل هم‌نهشت با هم، متشابه نیز هستند؟

جواب:

بله متشابه هستند.

ادامه سوال ۱: در صورت متشابه بودن نسبت تشابه چند است؟ 

جواب:

نسبت تشابه آنها ۱ به ۱ است.

سوال ۲: آیا هر دو لوزی متشابه‌اند؟ چرا؟ 

جواب:

خیر، زیرا ممکن است زاویه‌های دو لوزی دلخواه مساوی نباشد.

سوال ۳: در یک نقشه، مقیاس ۱:۲۰۰ است. فاصله دو نقطه روی نقشه ۳/۵ سانتی‌متر است. فاصله این دو نقطه در اندازه واقعی چقدر است؟

جواب:

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 57 ریاضی نهم

سوال ۴: آیا هر دو مثلث متساوی االضالع متشابه اند؟ چرا؟

جواب:
بله – چون سه ضلع مثلث متساوی االضالع مساوی است اگر یک ضلع تغییر کند بقیه ضلع ها هم به همان نسبت تغییر می کند و زاویه ها همیشه ۶۰ درجه است.

سوال ۵: آیا هر دو مثلث متساوی الساقین متشابه اند؟ چرا؟

جواب:
خیر زیرا ممکن است زاویه های آنها مساوی نباشد.

سوال ۶:

سوال 6 تمرین صفحه 57 ریاضی نهمجواب:

پاسخ سوال 6 تمرین صفحه 57 ریاضی نهم

سوال ۷: کدام مثلث با مثلث ABC متشابه است؟

شکل سوال 7 تمرین صفحه 58 ریاضی نهم

جواب:

هیچ کدام- اطلاعات مسئله کافی نیست.

(زاویه‌های مساوی و ضلع‌های متناسب مشخص نشده‌اند).

سوال ۸: در شکل زیر

شکل سوال 8 تمرین صفحه 58 ریاضی نهم

الف) مقادیر X  و  y را بیابید ( به کمک قضیه فیثاغورس)

جواب:

پاسخ سوال 8 الف تمرین صفحه 58 ریاضی نهم

ب) آیا دو مثلث ABO و A´B´O  متشابه‌اند؟ چرا؟

جواب:

بله، زیرا ضلع‌ها متناسب و زاویه‌ ها مساوی هستند.

پاسخ سوال 8 ب تمرین صفحه 58 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.