ریاضی نهم صفحه ۲۹

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی نهم

پاسخ کار در کلاس صفحه 29 ریاضی نهم

سوال ۱: جملات سمت راست را به عبارات مناسب د رسمت چپ وصل کنید:
جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 29 ریاضی نهم

سوال ۲: هر عبارت سمت راست، نتیجه‌ٔ منطقی یک عبارت در سمت چپ است. عبارات مناسب را به هم وصل کنید:
جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 29 ریاضی نهم

سوال ۳: هرعبارت سمت راست، نتیجهٔ منطقی یک عبارت در سمت چپ است. عبارت مناسب را به هم وصل کنید:
جواب:

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 29 ریاضی نهم

سوال ۴ بخش اول: عبارات زیر را به زبان ریاضی بنویسید و برای هر کدام مثال بنویسید:
جواب:

پاسخ سوال 4 کار در کلاس صفحه 29 ریاضی نهم

 

سوال ۴ بخش دوم: قدر مطلقِ مجموع دو عدد، از مجموع قدر مطلق‌های آن دو عدد، کوچک‌تر یا مساوی با آن است:
جواب:

پاسخ سوال 4 کار در کلاس صفحه 29 ریاضی نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۹ ریاضی نهم

 

پاسخ فعالیت صفحه 29 ریاضی نهم

سوال: با توجه به مقادیر تقریبی صفحهٔ قبل، تساوی‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید و دلیل خود را توضیح دهید:

جواب:

پاسخ فعالیت صفحه 29 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.