ریاضی نهم صفحه ۲۸

پاسخ فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 28 ریاضی نهم

سوال ۱: با توجه به شکل، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

سوال 1 فعالیت صفحه 28 ریاضی نهمجواب: 

نقاط A و B چه عددی را نمایش می‌دهد؟

جواب: ۳+ و ۳-

فاصلهٔ نقطه  A از O یا طول پاره‌خط  OA چقدر است؟

جواب: ۳

فاصلهٔ نقطه B از Oیا طول پاره‌خط  OB چقدر است؟

جواب: ۳

سوال ۲: می‌خواهیم نقاطی را روی محور بیابیم که فاصله آن از O برابر ۲ باشد.

نقطهٔ C را روی محور نمایش دهید به طوری که طول OC برابر ۲ باشد؛ چند نقطه می‌توان یافت؟

جواب: ۲ نقطه

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.