ریاضی نهم صفحه ۲۷

پاسخ تمرین صفحه ۲۷ ریاضی نهم

ریاضی نهم صفحه 27

سوال ۱: با توجه به مجموعه‌های داده شده ، سایر سطرها را مانند سطر اوّل کامل کنید:
جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

سوال ۲ الف: در هر یک از حالت‌های الف و ب تفاوت دومجموعه را با ذکر دلیل بنویسید:

پاسخ سوال 2 الف تمرین صفحه 27 ریاضی نهم
جواب ۲ الف: مجموعهٔ A شامل کلیه اعداد حقیقی از ۱/۵ تا ۵ است. در حالی که مجموعه‌ٔ B تنها شامل اعداد حقیقی و گویا کوچکتر از ۵ و بزرگ‌تر از ۱/۵ می‌باشد. در حقیقت مجموعهٔ A اعداد گنگ کوچک‌تر از ۵ و بزرگ‌تر از ۱/۵ را نیز شامل می‌شود.

سوال ۲ ب:

پاسخ سوال 2 ب تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

جواب ۲ ب: 

پاسخ سوال 2 ب تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

سوال ۳: طرف دوم تساوی زیر را کامل کنید:
جواب:

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

سوال ۴:

سوال 4 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

سوال ۵: بین هر دو عدد،‌چهار عدد گنگ بنویسید:

جواب:

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

سوال ۶: 

سوال 6 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 6 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

سوال ۷: 

سوال 7 تمرین صفحه 27 ریاضی نهم

جواب: 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.