ریاضی نهم صفحه ۲۴

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 24 ریاضی نهم

سوال: کدام عبارت، درست و کدام عبارت‌، نادرست است؟

جواب:پاسخ کار در کلاس صفحه 24 ریاضی نهم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۴ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 24 ریاضی نهم

سوال الف) بین دو عدد ۱ و ۲ چند عدد گویا می‌توان نوشت؟

جواب: بی‌شمار

سوال ب) اگر این عددها را روی محور نمایش دهیم، متناظر با این عددها، چند نقطه روی محور می‌توان پیدا کرد؟

جواب: بی‌شمار

سوال:

 سوال ج فعالیت صفحه 24 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال ج فعالیت صفحه 24 ریاضی نهم

سوال:

سوال د فعالیت صفحه 24 ریاضی نهم

جواب:

خیر- خیر- خیر، زیرا نقاطی که مربوط به اعداد گنگ می‌شوند، رنگ نشده باقی می‌مانند و به صورت نقطه‌چین رنگ می‌شود و نه پاره‌‌خط.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.