ریاضی هشتم صفحه ۴۸

پاسخ فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

سوال: سطر اول جدول زیر، نشان می‌دهد که مجموع زاویه‌های خارجی یک مثلث برابر ۳۶۰º  است.

الف) جدول را کامل کنید و مجموع زاویه‌های خارجی شکل‌های بعدی را به دست آورید.

جواب:

پاسخ فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

ب) فکر می‌کنید مجموع زاویه‌های خارجی یک هفت ضلعی چند درجه است؟

جواب:

۳۶۰ درجه

ادامه سوال ب) یک هشت‌ضلعی چطور؟

جواب:

۳۶۰ درجه

مجموع زوایای خارجی هر چندضلعی ۳۶۰ درجه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.