ریاضی هشتم صفحه ۴۷

پاسخ فعالیت صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

سوال :هدی برای یافتن زاویه خارجی یکی از رأس‌های مثلث به ترتیب زیر عمل کرد. راه حل او را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

سوال: او رابطه جالبی را مشاهده کرد. آیا می‌توانید حدس بزنید چه رابطه‌ای؟

جواب:

اندازه هر زاویه‌ی خارجی برابر است با مجموع اندازه‌ی دو زاویه داخلی دیگر آن مثلث.

سوال: هدی با خودش فکر کرد: «آیا هر زاویه خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویه داخلی دیگر آن مثلث است؟» با یک مثال دیگر حدس خود را بررسی کرد.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

سوال: آیا این آزمایش نیز حدس او را تأیید کرد. آیا حدس‌زدن و آزمایش کردن کافی است؟ چرا؟

جواب:

خیر کافی نیست. زیرا همه‌ی حالت‌های ممکن را در بر نمیگیرد.

سوال: یکی از دوستان هدی راه حل او را به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن مثال نوشت تا به این ترتیب، درستی حدس او را اثبات کند.

جواب:

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 47 ریاضی هشتم کار در کلاس صفحه 47 ریاضی هشتم

سوال ۱: مثالی بزنید که نشان دهد جمله زیر، نادرست است.

«هر زاویه خارجی یک چهارضلعی، برابر مجموع سه زاویه داخلی دیگر آن است.»

جواب:

اندازه زاویه خارجی = ۹۰

اندازه سه زاویه داخلی دیگر = ۲۷۰ =  ۹۰  +۹۰ + ۹۰

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 47 ریاضی هشتم

سوال ۲: اندازه دو زاویه یک مثلث را می‌دانیم؛ پس می‌توانیم اندازه زاویه سوم آن را پیدا کنیم. (چگونه؟)

جواب:

مجموع دو زاویه را محاسبه کرده و از ۱۸۰ کم‌ می‌کنیم.

سوال ۳: برای اینکه بتوانیم اندازه همه زاویه‌های هر یک از شکل‌های زیر را پیدا کنیم، دست کم چند تا از آنها باید معلوم باشند؟

جواب:

الف) لوزی  ⇐ یک زاویه

ب) چهار ضلعی با ضلع‌های نامساوی ⇐ سه زاویه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.