ریاضی هشتم صفحه ۴۴

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم
کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

سوال ۱:  مجموع زاویه‌های هر یک از چند ضلعی‌های زیر را محاسبه کنید.

جواب: 

الف) هفت ضلعی منتظم            ۹۰۰ = ۱۸۰ × (۲ ۷ )

ب) دوازده ضلعی منتظم            ۱۸۰۰ = ۱۸۰ × (۲ ۱۲ )

سوال ۲: به کمک جواب قسمت (ب) سؤال قبل، اندازه هر یک از زاویه‌های دوازده ضلعی منتظم را حساب کنید.

جواب: 

۱۵۰ =  ۱۲ ÷ ۱۸۰۰

سوال ۳: سطح روبه‌رو با دو نوع کاشی منتظم، کاشی کاری شده است. اندازه زاویه‌های هر دو نوع کاشی را محاسبه کنید.

شکل سوال 3 کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

جواب:  جواب سوال 3 کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

سوال ۴: کاشی‌هایی به شکل چندضلعی‌های منتظم داریم و می‌خواهیم سطحی را که فقط با یک نوع از آنها کاشی کاری کنیم. شکل‌های زیر نشان می‌دهند که با سه ضلعی و چهار ضلعی منتظم(یعنی مثلث متساوی‌الاضلاع و مربع) می‌توان کاشی کاری کرد.

شکل سوال 4 کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

یک نوع کاشی منتظم دیگر پیدا کنید که با آن بتوان کاشی‌کاری کرد.
جواب: 

جواب سوال 4 کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

۳۶۰ فقط بر ۱۲۰ بخش‌پذیر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.