ریاضی هشتم صفحه ۴۳

پاسخ فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

سوال : زاویه‌هایی که درون یک چند ضلعی قرار دارند، زاویه‌های داخلی آن چند ضلعی نامیده می‌شوند. مجموع زاویه‌های داخلی یک مثلث ۱۸۰ درجه است.

جواب: 

پاسخ جدول اول فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

 جدول بالا نشان می‌دهد که مجموع زاویه‌های داخلی یک چهارضلعی با مجموع زاویه‌های داخلی دو تا مثلث برابر است؛ پس مجموع زاویه‌های داخلی هر چهار ضلعی ۳۶۰º می‌شود.

سوال : 

الف) با کامل کردن جدول، مجموع زاویه‌های داخلی چند ضلعی‌های دیگر را به دست آورید.

ب) فکر می‌کنید مجموع زاویه‌های داخلی یک هفت ضلعی چند درجه است؟

جواب: 

۹۰۰ = ۵ × ۱۸۰   و  تعداد مثلث‌ها  ۶ =  ۲ ۸

سوال :  یک هشت ضلعی چطور؟ چرا؟

جواب: 

۱۰۸۰ = ۱۸۰ × ۶

سوال ج) عبارت جبری زیر را طوری کامل کنید که نشان‌دهنده مجموع زاویه‌های داخلی یک n ضلعی باشد.

جواب: 

  ۱۸۰  × (۲ –   n ) = مجموع زاویه‌های داخلی یک n ضلعی

سوال: اکنون با کامل کردن جدول زیر اندازه هر یک از زاویه‌های داخلی چندضلعی‌های منتظم را پیدا کنید.

جواب: 

پاسخ جدول دوم فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

سوال: یک عبارت جبری بنویسید که نشان‌دهنده اندازه هر یک از زاویه‌های یک n ضلعی منتظم باشد.

جواب: 

پاسخ سوال آخر فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.