ریاضی هشتم صفحه ۳۷

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 37 ریاضی هشتم

سوال ۱ الف) یک مثلث متساوی‌الساقین بکشید؛ طوری که پاره‌خط AB قاعده آن باشد.
پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.
               ب) خط تقارن مثلث را رسم کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 37 ریاضی هشتم

سوال ۱ ج) آیا دو زاویه مجاور قاعده با هم برابرند؟

جواب:

بله

سوال ۱ د) آیا خط تقارن، عمود منصّف قاعده و نیمساز زاویه مقابل آن است؟

جواب:

بله

می‌دانیم مجموع زوایای داخلی هر مثلث ۱۸۰ درجه است.  

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 37 ریاضی هشتم

سوال ۲: متوازی‌الاضلاعی رسم کنید که نقاط A و B وc سه تا رأس‌های آن باشند. پاسخ‌های خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.برای این سؤال چند پاسخ مختلف می‌توانید پیدا کنید.

جواب:

سه پاسخ که در شکل رسم شده است.

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 37 ریاضی هشتم پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 37 ریاضی هشتم

پاسخ تمرین صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 37 ریاضی هشتم

سوال ۱: در هر قسمت، اندازه زاویه مجهول را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 37 ریاضی هشتم پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 37 ریاضی هشتم

سوال ۲: مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار x را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 37 ریاضی هشتم پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 37 ریاضی هشتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.