ریاضی هشتم صفحه ۳۴

پاسخ فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

سوال ۱:سوال 1 فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

سوال ۲: خط ۲ d را بر a عمود کنید و ادامه دهید تا خط b را قطع کند. چرا ۲ d بر b عمود است؟

جواب:

چون a  و b موازی هستند اگر خطی بر یکی عمود باشد بر دیگری نیز عمود خواهد بود و با هر دو زاویه ۹۰ درجه تشکیل می‌دهد.

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

سوال ۳: خط  ۳ d با خط b‌ زاویه ۷۰º ساخته است. خط ۳ d با خط a چه زاویه‌ای می‌سازد؟

جواب:

زاویه ۷۰ درجه

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

سوال ۴: دوخط a‌ و b با هم موازی‌اند و خط ۱ d مورب است؛ پس زاویه‌های۱ A و۱ B با هم مساوی‌اند. این مطلب را به صورت زیر نشان می‌دهیم.

جواب:

پاسخ سوال 4 فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۴: چرا۱ A و  ۲ B مکمل‌اند؟

جواب:

چون دو زاویه۱ A و  ۲ B مساوی و ۱ B و ۲ B مکمل هستند.

ادامه سوال ۴: اگر خط a را روی صفحه انتقال دهیم تا روی خط b قرار گیرد و نقطه A روی B بیفتد، زاویه۱ A روی کدام زاویه قرار می گیرد؟

جواب:

روی زاویه۱ B قرار می‌گیرد پس ۱ A ۱ = B

ادامه سوال ۴: چگونه از این طریق می‌توان توجیه کرد که زاویه۱ A و زاویه ۲ B مکمل یکدیگرند؟ توضیح دهید.

جواب:

چون زاویه۱ B مکمل زاویه ۲ B‌ است و زاویه ۱ A با ۱ B برابر است پس زاویه۱ A مکمل زاویه ۲ B است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.