ریاضی هشتم صفحه ۳۰

پاسخ فعالیت صفحه ۳۰ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 30 ریاضی هشتم

سوال ۱: در صفحه به هر خطِ شکسته بسته، چند ضلعی گفته می‌شود به شرط اینکه ضلع‌ها یکدیگر را قطع نکنند؛ مگر در رأس‌ها که دو ضلع به هم می‌رسند.

شکل«ج» چند ضلعی نیست؛ چون ضلع‌های آن یکدیگر را قطع کرده‌اند.

سوال: شکل «و» چند ضلعی نیست؛ چرا؟

جواب:

چون خط بسته نیست.

سوال:شکل «الف» هم چند ضلعی نیست؛ چرا؟

جواب:

چون خط شکسته نیست.

سوال 1 فعالیت صفحه 30 ریاضی هشتم

سوال ۲: اگر در یک چند ضلعی همه ضلع‌ها با هم و همه زاویه‌ها با هم مساوی باشند،‌می‌گوییم آن چند ضلعی منتظم است.
از میان شکل های بالا، کدام شکل‌ها چندضلعی منتظم‌اند؟

جواب:

شکل ب و شکل هـ چند ضلعی منتظم‌اند.

سوال ۳: یکی از شکل‌های بالا، را انتخاب کنید؛ سپس درباره تعداد ضلع‌ها، زاویه‌ها، تساوی آنها و … توضیح دهید تا دوستتان شکلی را پیدا کند که انتخاب کرده‌اید؟ سپس به توضیحات دوستتان گوش کنید و شکلی را پیدا کنید که او انتخاب کرده است.

جواب:

شکلی است که سه زاویه قائمه دارد و سه ضلع آن با هم برابر است. کدام شکل است؟ شکل ز

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۰ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم

سوال ۱: هر یک از عبارت‌های زیر به کدام چند ضلعی‌ها مربوط است؟

پاسخ کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم جواب:

  • لوزی با زاویه قائمه                   شکل (د)
  • پنج ضلعی غیر منتظم               شکل (الف)
  • مثلث با زاویه باز                      شکل (ه)
  • چند ضلعی منتظم                   شکل (ز)

سوال ۲: چند‌ضلعی‌های زیر را در صفحه شطرنجی رسم کنید.

الف) یک مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین

ب)مستطیلی با ضلع‌های مساوی

ج) یک ذوزنقه قائم‌الزاویه

د) یک شش ضلعی با دقیقاً سه زاویه قائمه

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم سوال ۳: در سال گذشته با خط تقارن شکل آشنا شدید.
الف) تعداد خط‌های تقارن هر یک از چندضلعی‌‌های منتظم زیر را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم

ب) به نظر شما نُه ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟

جواب:

۹ تقارن دارد.

ادامه سوال ب) ده ضلعی منتظم چطور؟

جواب:

ده تقارن دارد.

تعداد خط تقارن  =  تعداد اضلاع چند ضلعی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.