ریاضی هشتم صفحه ۲۳

پاسخ تمرین صفحه ۲۳ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 23 ریاضی هشتم تمرین صفحه 23 ریاضی هشتم

سوال ۱: برای تساوی روبه‌رو، چهار پاسخ مختلف به دست آورید؟      سوال 1 تمرین صفحه 23 ریاضی هشتمجواب:

۱=(۷،۴)      ,  ۱=(۵،۴)             ,  ۱=(۳،۴)      ,          ۱=(۱،۴)              

سوال ۲: عددهای اول بین دو عدد ۴۰ و ۶۰ را بنویسید.

جواب:

۴۱،۴۳،۴۷،۵۳،۵۹

سوال ۳: اگر تعداد عددهای اولِ کمتر از ۲۰، هشت عدد است، تعداد عددهای مرکب کوچک‌تر از ۲۰ چند تاست؟ چرا؟

جواب:

تعداد کل اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۲۰ می‌شود:  ۱۹  عدد

تعداد کل اعداد اول  کوچک‌تر از ۲۰ می‌شود: ۸ عدد و چون ۱ نه مرکب است نه اول پس می‌شود:  ۱۰  =(۱+۸) ۱۹   چون ۱ نه اول است نه مرکب

سوال ۴: آیا جملهٔ زیر درست است؟ چرا؟

«هر عدد طبیعی دست کم ۲ شمارنده دارد.»

جواب:

خیر ، زیرا عدد ۱ عدد طبیعی است و فقط یک شمارنده دارد.

سوال ۵: مجموع دو عدد اول ۹۹ است. آن دو عدد را مشخص کنید و توضیح دهید که چگونه آنها را پیدا کردید؟

جواب:

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه 23 ریاضی هشتم

نکته: اگر مجموع دو عدد، عددی فرد باشد، آن‌گاه یکی از آن دو عدد فرد و دیگری زوج است.

زوج = زوج + زوج           و   فرد= زوج + فرد          و       زوج = فرد+ فرد

سوال ۶: پنج عدد بنویسید که غیر از ۲ و ۳ شمارندهٔ اولِ دیگری نداشته باشند؟

جواب:

۷۲ = ۳×۳×۲×۲×۲ و  ۳۶=۳×۳×۲×۲   و ۱۸=۳×۳×۲ و ۱۲=۳×۲×۲  و  ۶=۳×۲

۳۶-۲۴-۱۸-۱۲-۶

سوال ۷: عددی در نظر بگیرید که ۴ و ۹ دو شمارندهٔ آن باشند. حال شش عدد دیگر پیدا کنید که شمارنده‌های عدد مورد نظر باشند؟

جواب:

     ۴=۲×۲     و    ۹= ۳×۳

۳۶=۳۲×۲۲   و  ۱۸=۳۲×۲۱  و    ۱۲=۳۱×۲۲     و    ۶=۳۱×۲۱     و   ۲=۲۱     و     ۳=۳۱

{۲،۳،۶،۱۲،۱۸،۳۶}            ۳و۲  →  ۴،۹  

 

سوال:

بخش "خواندنی" صفحه 23 ریاضی هشتم

جواب:

پاسخ بخش "خواندنی" صفحه 23 ریاضی هشتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.