ریاضی هفتم صفحه ۲۱

پاسخ فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 21 ریاضی هفتم

سوال ۱: در این نمونه به کمک محور و به صورت تقریبی محل جواب و علامت آن تعیین می‌شود و از روی حرکت پیکانه (مصوب فرهنگستان به عنوان fleche و arrow) می‌توان روش محاسبه را حدس زد. با توجه به شکل، حاصل، مثبت و جواب ۱۲= ۵۸ – ۷۰ است.

سوال 1 فعالیت صفحه 21 ریاضی هفتمادامه سوال ۱: اکنون حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. برای هر کدام یک محور و حرکت تقریبی رسم کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 21 ریاضی هفتم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 21 ریاضی هفتم

سوال ۲: حاصل هر عبارت را به کمک ماشین حساب به دست آورید و درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید. برای منفی کردن عددها از کلید ⌊+/- ⌋ استفاده کنید. این کلید عدد روی صفحه را قرینه می‌کند. برای وارد کردن عدد ۴۳- دکمه‌ها را به ترتیب از چپ به راست وارد کنید.
برای رسیدن به ۴۳- چه راه حل دیگری دارید؟

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 21 ریاضی هفتم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۱ ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 21 ریاضی هفتم

سوال ۱: بدون محاسبه کردن فقط تعیین کنید که حاصل عبارت مثبت است یا منفی.

جواب: 

پاسخ سوال1 کار در کلاس صفحه 21 ریاضی هفتم

سوال ۲: حاصل عبارت‌ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید.

جواب: 

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 21 ریاضی هفتم

سوال ۳: حاصل دقیق عبارت‌های بالا را با ماشین حساب به دست آورید و پاسخ را مقایسه کنید.

جواب: 

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 21 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.