ریاضی نهم صفحه ۲۵

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۵ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

سوال:

سوال 1 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم
جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

سوال ۲: بین دو عدد ۲ و ۳ ،‌چهار عدد گنگ بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهمسوال: 

سوال 3 بخش الف کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

سوال 3 بخش الف کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

جواب الف:

خیر – زیرا مجموعهٔ A تنها شامل اعداد گویای بین ۲  و ۳ می‌شود ،‌ولی بر روی محور تمام اعداد بین ۲ و ۳ رنگ شده است که شامل اعداد گنگ نیز می‌باشد.

سوال ۳: 

سوال 3 بخش ب کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

جواب ب:

پاسخ سوال 3 بخش ب کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۵ ریاضی نهم

 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

سوال:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

جواب: 

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

سوال ۲: مجموعه‌های سطر اوّل را به مجموعهٔ مناسب در سطر دوم وصل کنید. هر مجموعه در سطر اوّل با یک مجموعه در سطر دوم مساوی است.

جواب: 

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 25 ریاضی نهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.