ریاضی هشتم صفحه ۳۱

پاسخ فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

 

سوال ۱: یک ورق کاغذ پوستی روی مستطیل روبه رو قرار دهید. و تصویر مستطیل را روی آن رسم کنید.             سوال 1 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

نوک مدادتان را روی مرکز دوران بگذارید و مانند شکل‌های زیر، کاغذ پوستی را ۱۸۰ درجه حول مرکز دوران بچرخانید.

سوال 1 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟

جواب:

بله در دوران ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه شکل دوران یافته روی شکل اول منطبق می‌شود.

سوال ۲: شکل روبه‌رو مثلثی متساوی‌الاضلاع است. یک ورق کاغذ پوستی روی آن قرار دهید و مراحل فعّالیت(۱) را تکرار کنید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب:

جواب سوال 2 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

دوران یافته شکل روی آن منطبق نمی‌شود.

سوال ۳: در کدام یک از چندضلعی‌های منتظم زیر، نقطه مشخص شده مرکز تقارن است؟

جواب:

جواب سوال 3 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم جواب سوال 3 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۳: به نظر نُه ضلعی منتظم مرکز تقارن دارد؟

جواب:

خیرجواب سوال 3 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۳: ده ضلعیِ منتظم چطور؟ از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب:

بله اگر تعداد اضلاع زوج باشد مرکز تقارن دارد.

در چند ضلعی‌های منتظم                        جواب سوال 3 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

نتیجه: اگر تعداد رئوس فرد باشد آنگاه شکل مرکز تقارن ندارد. زیرا قرینه هر رأس یک رأس دیگر خواهد بود پس هر جفت رأس قرینه یکدیگرند پس تعداد رئوس باید زوج باشد.

سوال ۴: یکی از راه‌های تشخیص اینکه نقطه O در مثلث متساوی‌الاضلاع مرکز تقارن نیست، این است که می‌توان روی شکل،  نقطه‌ای پیدا کرد که قرینه آن نسبت به نقطه O روی خود شکل قرار نگرفته باشد. مانند نمونه، نشان دهید که نقطه O در دو شکل دیگر هم، مرکز تقارن نیست.

جواب:

جواب سوال 4 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

سوال ۵: شکل‌های مقابل چگونگی دوران پیدا کردن دوران یافته نقاط A و B‌ حول مرکز O را به اندازه ۹۰º   و ۳۵º در جهت عقربه‌های ساعت نشان می‌دهد.

جواب سوال 5 فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۵: کدام یک از شکل‌های فعالیت (۳) با دوران ۹۰º حول نقطه مشخص شده در جهت عقربه‌های ساعت روی خودش می افتد؟

جواب:

هشت ضلعی منتظم

هشت ضلعی منتظم با دوران‌هایی که مضرب ۴۵ باشد روی خودش می‌افتد.

شش ضلعی منتظم با دوران‌های مضرب ۶۰  و مثلث متساوی‌الاضلاع با دوران‌های مضرب ۱۲۰ 

نُه ضلعی منتظم با دوران‌های مضرب ۴۰ درجه و ده ضلعی منتظم با دوران‌های مضرب ۳۶ 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.