ریاضی هشتم صفحه ۲۰

پاسخ فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی هشتم

 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم  فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

سوال ۱: می‌خواهیم ۱۹ نفر از دانش‌آموزان را برای کارهای مختلف به گروه‌هایی تقسیم کنیم. آیا می‌توانیم این تعداد را به گروه‌های مساوی تقسیم کنیم؟

جواب: 

بله به گروه‌های ۱۹ نفره و ۱ نفره

ادامه سوال ۱: اگر تعداد دانش‌آموزان ۷ نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم شکل دهیم؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بنویسید.

جواب: 

گروه‌های ۷ نفره و ۱ نفره

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۱: اگر تعداد آنها ۱۵ نفر باشد، چه گروه‌هایی را می‌توانیم تشکیل دهیم؟

جواب: 

گروه‌های ۱۵ و ۵ و ۳ و ۱ نفره

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتمسوال ۲: تعدادی از سربازان می‌خواهند رِژه بروند. فرماندهٔ آنها آرایش‌های مستطیلی مختلف برای گروه‌های ۶ نفره را روی کاغذ کشیده است.

سوال 2 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۲: شما هم برای ۸ نفر، آرایش‌های مستطیلی مختلف رسم کنید.

جواب: 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

ادامه سوال۲: برای ۵ نفر هم آرایش‌های ممکن را رسم کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۲: کدام عددها فقط دو آرایش مستطیلی دارند؟

جواب:

عددهایی که دو مقسوم علیه دارند (اعداد اول)

سوال ۳: مانند نمونه‌ها با رسم نمودارهای درختی، عددهای داده شده را به صورت ضرب شمارنده‌های اول بنویسید.(تجزیه کنید).

جواب:پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 20 ریاضی هشتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.