ریاضی نهم صفحه ۱۹

پاسخ فعالیت صفحه ۱۹ ریاضی نهم

 

فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

سوال ۱: در فصل گذشته با نمایش‌های مختلفِ مجموعه‌های اعداد آشنا شدید، عبارت‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید:

جواب: 

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

ادامه سوال ۱: 

سوال 1 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

جواب: 

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

سوال ۲: 

سوال 2 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

 

مهناز پس از مشخص کردن جای دو عدد روی محور از خاصیت میانگین دو عدد کمک گرفته است.

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

 

عطیه هم دقیقاً از روش مهناز استفاده کرده است، فقط محور مختصات را رسم نکرده است.

 

سوال ۲ بخش الف) با یکی از روش‌ها توضیح دهید که چرا بین دو کسر می‌توان به هر تعداد، کسر پیدا کرد؟

جواب:

با استفاده از روش میانگین دو عدد، ‌می‌توان بین هر دو عدد گویا، یک عدد گویای دیگر پیدا کرد.

سوال ۲ بخش ب آیا مجموعه‌ی عددهای گویا را می‌توان با نوشتن عضوها نشان داد؟ چرا؟

جواب:

خیر ، زیرا بین دو عدد گویا بی‌شمار عدد گویا وجود دارد.

سوال ۲ بخش ج) آیا می‌توان مجموعه‌ی عددهای گویا را با محور اعداد نمایش داد؟

جواب:

خیر

سوال ۲ بخش د) عددهای گویا را به زبان نمادین معرفی کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 19 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.