ریاضی نهم صفحه ۱۷

پاسخ فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی نهم

تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

سوال ۱: اگر تاسی را بیندازیم، چقدر احتمال دارد:

الف) عدد رو شده زوج باشد.              ب)عدد رو شده زوج و از ۲ بزرگ‌تر باشد.

ج)عدد رو شده زوج و اوّل باشد.          د)عدد رو شده از ۳ کمتر باشد.

جواب: 

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

سوال ۲: اگر خانواده‌ای دارای سه فرزند باشد، اوّلاً مجموعه‌ی همه‌ی حالت‌های ممکن را تشکیل دهید (هر عضو این مجموعه را به طور مثال به صورت(د،د،پ) نمایش دهید).  ثانیاً چقدر احتمال دارد این خانواده دارای دو دختر (یعنی دقیقاً دو دختر) باشد؟

جواب: 

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

سوال ۳: در جعبه‌ای ۳ مهره‌ی قرمز و ۴ مهره‌ی آبی و ۵ مهره‌ی سبز وجود دارد. اگر ۱ مهره را تصادفی از این جعبه خارج کنیم، چقدر احتمال دارد:

الف) این مهره آبی باشد.                   ب) این مهره سبز نباشد.

ج) این مهره قرمز یا سبز باشد.

جواب: 

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

سوال ۴: اگر تاسی را دو بار بیندازیم (یا دو تاس آبی و قرمز را با هم بیندازیم)، چقدر احتمال دارد:

(اگر مجموعه‌ی همه‌ی حالت‌های ممکن را s بنامیم، ۳۶ = n(s))

الف) هر دو بار عدد اوّل رو شود.                  ب) دو عدد رو شده، مثل هم باشد.

ج) دو عدد رو شده، مضرب ۳ باشد.              د) مجموع دو عدد، ۷ باشد.

جواب الف: 

پاسخ سوال 4 بخش الف تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

جواب ب: 

 

پاسخ سوال 4 بخش ب تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

جواب ج: 

پاسخ سوال 4 بخش ج تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

جواب د: 

پاسخ سوال 4 بخش د تمرین صفحه 17 ریاضی نهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.