ریاضی نهم صفحه ۱۶

پاسخ فعالیت صفحه ۱۶ریاضی نهم

فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

سوال ۱: با توجه به چرخندهٔ مقابل، همهٔ حالت‌های ممکن را که عقربه می‌تواند بایستد و عددی را نمایش دهد، مجموعه S بنامید. S را با عضوهایش نمایش دهید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

سوال ۱ بخش الف: مانند نمونه برای هر مجموعه با بیان یک جمله، یک پیشامد تعریف کنید:

جواب: 

پاسخ سوال 1 بخش الف فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

پاسخ‌های خود را با هم‌کلاسی‌هایتان مقایسته کنید.

سوال ۱ بخش ب:هر یک از زیرمجموعه‌های S را پیشامد تصادفی می‌نامیم. احتمال رخداد هر یک از این پیشامدها را به دست آورید. چه تعداد از این پیشامدها هم‌شانس‌اند؟ پاسخ‌های خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

جواب: 

پاسخ سوال 1 بخش ب فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 بخش ب فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 بخش ب فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

سوال ۱ بخش ج: همه‌ی زیرمجموعه‌های S را تشکیل دهید.

جواب: 

پاسخ سوال 1 بخش ج فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۶ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهم

سوال :

۱۰ کارت یکسان با شماره‌های ۱ تا ۱۰ را داخل جعبه‌ای قرار می‌دهیم و تصادفی یک کارت بیرون می‌آوریم.

کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهم

سوال الف) مجموعهٔ همهٔ حالت‌های ممکن { ۱۰،… ، ۱،۲} = S است. پیشامد A را به این صورت تعریف می‌کنیم که «عدد روی کارت خارج شده از ۵ کمتر باشد». مجموعهٔ A را تشکیل دهید و احتمال رخداد پیشامد آن را به دست آورید.

جواب: 

پاسخ بخش الف کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهم

سوال ب)

سوال کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهم

جواب: 

عدد روی کارت اعداد اول کوچکتر از ۱۰ باشد یا عدد روی کارت عدد اول یک رقمی باشد.   

پاسخ بخش ب کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهمپاسخ بخش ب کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهم

سوال ج) اگر B پیشامد خارج شدن عدد اوّل و C پیشامد خارج شدن عدد زوج باشد، مجموعه‌های B و C را تشکیل دهید و احتمال رخدادِ هر یک را محاسبه کنید. آیا B و C هم‌شانس‌اند؟ چرا؟

جواب: 

هم‌شانس نمی‌باشند.

پاسخ بخش ج کار در کلاس صفحه 16 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.