ریاضی نهم صفحه ۱۳

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۳ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 13 ریاضی نهم

سوال ۱: با توجه به نمودار زیر کدام عبارت، درست و کدام عبارت نادرست است؟

سوال 1 کار در کلاس صفحه 13 ریاضی نهم

جواب: 

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 13 ریاضی نهم

سوال ۲: مجموعهٔ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۲ را A و مجموعهٔ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۸ را B بنامید. ابتدا A و B  را تشکیل و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

{۱،۲،۳،۴،۶،۱۲}=A

{ ۱،۲،۳،۶،۹،۱۸}=B

 

سوال ۲ الف) مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن، شمارندهٔ ۱۸ باشد؛ ولی شمارندهٔ ۱۲ نباشد. 

 جواب:  

{۱،۲،۳،۴،۶،۱۲}=A

سوال ۲ ب) مجموعه‌ای تشکیل دهید که عضوهای آن، هم شمارنده ۱۲ و هم شمارنده ۱۸ باشد. 

جواب:  

{ ۱،۲،۳،۶،۹،۱۸}=B

سوال ۳: مجموعه‌های (Z – N) ، (N – Z) و (W – N) را تشکیل دهید.

جواب:  

 

           {   …، ۲- ، ۱-  ،  ۰}=  {   … ، ۱،۲،۳} – {  … ، ۱،  ۰  ، ۱- ، …   }=Z – N

{ }= {  … ، ۱،  ۰  ، ۱- ، … } – { … ، ۱،۲،۳}=N – Z

{ ۰  } = {   … ، ۱،۲،۳} – {   … ، ۱،۲،۳}= W – N

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.