ریاضی هشتم صفحه ۴۹

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 49 ریاضی هشتم

سوال ۱: مجموع زاویه‌های خارجی چندضلعی‌های زیر را حساب کنید.

جواب:

الف) هشت‌ضلعی  ⇐   ۳۶۰ درجه

ب) ده ضلعی منتظم  ⇐  ۳۶۰ درجه

سوال ۲: به کمک پاسخ قسمت(ب) سؤال قبل،

الف) اندازه هر زاویه خارجی یک ده ضلعی منتظم را پیدا کنید.   ۳۶= ۱۰ ÷ ۳۶۰

ب) اندازه هر زاویه داخلی یک ده ضلعی منتظم را پیدا کنید.    ۱۴۴ = ۳۶ – ۱۸۰

پاسخ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

سوال ۱: زاویه‌های خارجی یک متوازی‌الاضلاع در شکل نشان داده شده‌اند. زاویه‌های مساوی را با علامت‌گذاری مشخص کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

سوال ۲: هر یک از طرح‌های زیر با استفاده از سه نوع کاشی منتظم طراحی شده است. با محاسبه زاویه‌های داخلی هر کاشی منتظم، نشان دهید زاویه مشخص شده در هر شکل ۳۶۰ درجه است.

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

اندازه هر زاویه داخلی دوازده ضلعی منتظم

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

اندازه هر زاویه‌ی‌داخلی شش ضلعی منتظم

اندازه هر زاویه‌ی‌داخلی چهار ضلعی منتظم  ۹۰ درجه است.

و اندازه هر زاویه‌ی‌داخلی سه ضلعی منتظم  ۶۰ درجه است.

سوال ۳: لاک‌پشتی روی لبه باغچه‌ای حرکت می‌کند. او در هر گوشه می‌چرخد و روی لبه بعدی قرار می‌گیرد.

شکل سوال 3 تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

سوال ۳ الف) این لاک‌پشت در هر گوشه به اندازه زاویه داخلی می‌چرخد یا زاویه خارجی؟

جواب:

زاویه خارجی

سوال ۳ ب) او حرکتش را از نقطه A شروع کرده است. تا وقتی دوباره به A برگردد، روی هم چند درجه می‌چرخد؟

جواب:

۳۶۰  درجه

سوال ۳ ج) این لاک‌پشت برای پیمودن محیط هر یک از باغچه‌های منتظم زیر با شروع از نقطه مشخص شده چند درجه می‌چرخد؟

جواب:

۳۶۰ درجه

شکل سوال 3 تمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

سوال ۳ د) در پاسخ قسمت قبل، چه الگویی را مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.

جواب:

هر دور چند ضلعی ۳۶۰ درجه است. پس می‌دانیم نتیجه بگیریم که مجموع زوایای خارجی هر چند ضلعی ۳۶۰ درجه است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.