ریاضی هفتم صفحه ۲۵

پاسخ تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم

تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

سوال ۱: جملات زیر را کامل کنید.

جواب:

­اگر حاصل‌ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح، منفی شود ، آن عدد صحیح منفی است.

*­   اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح بر هر عددی منفی شود، یک از آن عددهای صحیح منفی و دیگری مثبت است.

­ اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود یکی از آنها صفر است. 

­ اگر حاصل تقسیم دو عدد صحیح مثبت باشد، ضرب آن دو عدد صحیح مثبت است.

سوال ۲: بدون محاسبه مشخص کنید که حاصل عبارت، مثبت یا منفی.

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

سوال ۳: در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

سوال ۴:

سوال 4 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

جواب:

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

سوال ۵: حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

سوال ۶: قطاری از مشهد به سوی تهران در حرکت است. طول مسیر ۱۲۰۰ کیلومتر است و قطار در هر ساعت ۶۰ کیلومتر حرکت می‌کند. شهر شاهرود را که در نیمه راه است. مبدأ مقایسه در نظر بگیرید. زمان رسیدن به شاهرود را صفر و قبل از آن را منفی و بعد از آن را مثبت در نظر بگیرید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

عکس سوال 6 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

قطار چه ساعتی از مشهد حرکت کرده است؟

جواب:

ساعت ۱۴

سوال: چه ساعتی به تهران می‌رسد؟

جواب:

ساعت     ۱۰

سوال: قطار در ساعت ۳- در چه فاصله‌ای از شاهرود بوده است؟

جواب:

 ۱۸۰                                          ۱۸۰ =(۶۰)×۳

سوال: در چه ساعتی ۲۴۰ کیلومتر بعد از شاهرود است؟

جواب:

پاسخ سوال 6 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم                         

سوال:  جدول زیر را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 6 تمرین صفحه 25 ریاضی هفتم

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.