ریاضی هفتم صفحه ۲۰

پاسخ فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 20 ریاضی هفتم فعالیت صفحه 20 ریاضی هفتمسوال ۱: مانند نمونه، جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را به جمع و تفریق عددهای یک رقمی تبدیل کنید.
سپس با توجه به جدول، حاصل را به یک جمع تبدیل کنید

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی هفتم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی هفتم

ادامه سوال ۱: به همین ترتیب می‌توانید جمع و تفریق چند عدد دو رقمی را انجام دهید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی هفتم

سوال ۲: حاصل عبارت‌های ردیف اول سؤال ۱ را به کمک قانونی که در درس قبل نتیجه گرفتید، نیز پیدا کنید. روش کار را توضیح دهید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 20 ریاضی هفتم

 

a) ابتدا جمع را به تفریق تبدیل می‌کنیم. چون علامت منفی بزرگ‌تر است دو عدد را از هم کم می‌کنیم و علامت جواب منفی است.

b) علامت وسط مثبت است و عدد کوچکتر را از بزرگتر کم می‌کنیم .

c) ابتدا جمع را به تفریق تبدیل می‌کنیم؛ حاصل جمع مانند جمع اعداد طبیعی است ولی با علامت منفی.

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 20 ریاضی هفتم

سوال: حاصل عبارت‌ها را مانند نمونه بالا انجام دهید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 20 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.