ریاضی هفتم صفحه ۱۵

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۴ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 15 ریاضی هفتم

سوال: تساوی ها را کامل کنید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 15 ریاضی هفتم

پاسخ فعالیت صفحه ۱۴ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم

سوال ۱: مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور، یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم

سوال ۲: وقتی دو حرکت پشت سر هم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم

سوال ۳: عبارت  (۲+) – (۴+) را می‌توانید به صورت تقریبی که در دوره راهنمایی می‌نوشتید، تبدیل کنید؛ یعنی ۲-۴=(۲+) – (۴+)  تفریق را هم می‌توانیم به صورت جمع بنویسیم؛ مانند:   (۲-) + ۴ = ۴ – ۲

مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 15 ریاضی هفتم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۴ریاضی هفتم

 کار در کلاس دوم صفحه 15 ریاضی هفتم

سوال: ابتدا تفریق‌ها را به جمع تبدیل کنید، سپس در دفتر خود برای هر جمع، یک محور رسم کنید و به کمک آن حاصل را به دست آورید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس دوم صفحه 15 ریاضی هفتم پاسخ کار در کلاس دوم صفحه 15 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.